dang前位置:首页?>?个人金融?>?理财
 • 理财
  • chan品代码:A030230
  • 风险评ji:di风险
  • 收益类型:保本浮动收益类
  • chan品期限:92天
  • chan品膉i冢裹span class="time_date">2020-09-11
   2020-09-14
  • chan品qi息ri:2020-09-16
  • chan品到期ri:2020-12-17
  • 金额 预期年hua收益lv/ 襠aoū冉匣鵽hun
  立jigou买 chakan
  • chan品代码:C010230
  • 风险评ji:中di风险
  • 收益类型:非保本浮动收益类
  • chan品期限:36天
  • chan品膉i冢裹span class="time_date">2020-09-11
   2020-09-14
  • chan品qi息ri:2020-09-16
  • chan品到期ri:2020-10-22
  • 金额 预期年hua收益lv/ 襠aoū冉匣鵽hun
  立jigou买 chakan
  • chan品代码:C020230
  • 风险评ji:中di风险
  • 收益类型:非保本浮动收益类
  • chan品期限:64天
  • chan品膉i冢裹span class="time_date">2020-09-11
   2020-09-14
  • chan品qi息ri:2020-09-16
  • chan品到期ri:2020-11-19
  • 金额 预期年hua收益lv/ 襠aoū冉匣鵽hun
  立jigou买 chakan
  • chan品代码:C030230
  • 风险评ji:中di风险
  • 收益类型:非保本浮动收益类
  • chan品期限:92天
  • chan品膉i冢裹span class="time_date">2020-09-11
   2020-09-14
  • chan品qi息ri:2020-09-16
  • chan品到期ri:2020-12-17
  • 金额 预期年hua收益lv/ 襠aoū冉匣鵽hun
  立jigou买 chakan
  • chan品代码:C040230
  • 风险评ji:中di风险
  • 收益类型:非保本浮动收益类
  • chan品期限:183天
  • chan品膉i冢裹span class="time_date">2020-09-11
   2020-09-14
  • chan品qi息ri:2020-09-16
  • chan品到期ri:2021-03-18
  • 金额 预期年hua收益lv/ 襠aoū冉匣鵽hun
  立jigou买 chakan
共 8 条 dang前页 1/2  首页 上一页 下一页 尾页